Zaznacz stronę

RODO

 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; zwany dalej Spółką) informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta, współpracownika, uczestnika konkursu lub innego projektu:
 • w formularzu kontaktowym, mailowo, telefonicznie, korespondencyjnie;
 • w ramach rezerwacji konsultacji online;
 • za pośrednictwem kontaktu przez portale, na których funkcjonuje Spółka, w szczególności poprzez portal Facebook;
 • w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania;
 • a także otrzymane od naszych partnerów;

będą przetwarzane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o., który stanie się Administratorem tych danych.

 1. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail rodo@com.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.
 1. Administrator przetwarzać może dane osobowe obejmujące w szczególności następujące kategorie: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania. Pozostały zakres danych jaki przetwarzał będzie Administrator wynika każdorazowo ze specyfiki usługi jaka będzie realizowana na rzecz Klienta bądź regulaminu projektu, którym uczestniczy lub chce wziąć udział dana osoba lub podmiot.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  1. Realizacja i organizacja studiów podyplomowych, konferencji oraz szkoleń;
  2. Prowadzenie i podsumowywanie doradztwa, audytów;
  3. Przygotowywanie raportów i analiz;
  4. Realizacja projektów i konkursów (w oparciu o ich regulaminy);
  5. Wynajem sal wystawowych, konferencyjnych oraz powierzchni biurowych;
  6. Wykonie umowy, w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie oświadczenia woli;
  7. Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej;
  9. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód (art. 6 ust.1 lit a), dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproponowania usług podmiotów powiązanych;
  10. W przypadku gdy posiadaczem rachunku bankowego nie jest Klient, dane osobowe posiadacza rachunku będą wykorzystywane za jego zgodą (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a).
 1. Dane osobowe udostępnione będą podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie organizacji i realizacji przedsięwzięć lub usług, podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT, podmiotom realizującym usługi księgowe na rzecz administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia rozliczeń i realizowania związanych z tym obowiązków ustawowych.
 2. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres:
  1. Zasadniczo przez okres realizacji zleconej usługi, projektu lub konkursu.
  2.  W związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 6 lat od momentu zakończenia umowy.
  3. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej w związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, czy przedsięwzięć, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy, przedsięwzięcia. lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing.
  4. W związku z wymogami ustawy, przez okres 5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury lub zakończenia przedsięwzięcia.
  5. W związku z możliwością wniesienia sprzeciwu przez posiadacza rachunku bankowego, którym nie jest Klient przez okres 5 lat od momentu rozliczenia usługi lub zakończenia przedsięwzięcia.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Spółki oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w każdym czasie i bez podania przyczyny, lecz ze skutkiem od momentu złożenia nam sprzeciwu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów korzystania z usług, przekazania oferty, zawarcia i wykonania umowy, a także uczestnictwa w innych przedsięwzięciach Spółki, w tym konkursach i projektach. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja poszczególnych usług, a w szczególności realizacja umowy może stać się niemożliwa.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.