Zaznacz stronę

REGULAMIN KONKURSU

DOBRY WZÓR 2022

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Konkursu Dobry Wzór określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Dobry Wzór 2022 (zwany dalej „Konkursem”). 2. Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. realizuje konkurs Dobry Wzór w ramach działalności Centrum Badawczo – Rozwojowego, poprzez głęboką analizę rozwoju rynku projektowego oraz innowacyjności produktów. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej „Uczestnikiem”) biorący udział w konkursie DOBRY WZÓR organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295898 NIP: 5250012484, REGON: 141244081 (zwaną dalej „Organizatorem”). 4. Za „Portal Uczestnika” poczytuje się stronę internetową Organizatora www.dobrywzor.com.pl, która umożliwia Uczestnikowi zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. 5. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Konkursu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. p/poż., BHP i sanitarnych.

2. OPIS KONKURSU

1. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług ogólnodostępnych, zwłaszcza na rynku polskim, przeznaczonych dla konsumenta/ użytkownika, charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa, oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów. 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby (prawne, fizyczne oraz inne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do posiadania i wykonywania praw stosownie do prawa macierzystego tej osoby) posiadające majątkowe prawa autorskie do zgłaszanych produktów i usług, oraz podmioty, które będąc twórcami zgłaszanych produktów i usług uzyskają zgodę na zgłoszenie przez podmiot posiadający na dzień zgłoszenia majątkowe prawa autorskie do tychże produktów i usług. 3. Produkty i usługi można zgłaszać do jednej z poniższych kategorii: 1) Dom – podkategorie: a) Meble b) Łazienka c) Kuchnia i Jadalnia d) Ogród e) Tekstylia/Dekoracje f) Oświetlenie g) RTV/ AGD 2) Usługi 3) Grafika Użytkowa / Komunikacja 4) Opakowania 5) Nowe technologie 6) Przestrzeń Publiczna 7) Transport 8) Web Design 9) Praca / Biuro 10) Dzieci 11) Sport 12) Rzemiosło 13) Nowe materiały 4. W konkursie przewidziana jest również dodatkowa kategoria „Szczęśliwa trzynastka”. Jest to 13 specjalnych pakietów finalistów. Prawo do skorzystania z tej oferty będą mieli projektanci, którzy chcieliby zgłosić swój produkt, który nie jest w masowej produkcji (dopuszczamy prototypy i projekty.) Opłata za udział opisana jest w pkt 5. II. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zrezygnowania z którejś z kategorii w przypadku niezgłoszenia odpowiedniej ilości produktów do danej kategorii. 6. Nagrodą Główną w Konkursie jest tytuł Dobry Wzór 2022 – przyznawany w każdej kategorii konkursowej – produktom oraz usługom, które spełniają kryteria wysokich standardów wzorniczych. 7. W konkursie przewidziane są również dodatkowe nagrody: a) Wzór Roku b) Innowacja Roku c) Zielony Wzór których zwycięzcy wybierani będą ze wszystkich zgłoszeń. 8. W konkursie przyznane zostaną również Nagrody Specjalne, przyznane przez Patronów i Partnerów Konkursu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które są /były dostępne na polskim rynku w okresie pomiędzy 1.01.2019 r. a 10.09.2022 r. 2. Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie jest ogólnodostępne, bezpłatne, i następuje poprzez wypełnienie formularza kwalifikacyjnego na stronie dobrywzor.com.pl. 3. Organizator spośród osób, które zgłosiły chęć udziału w Konkursie dokona za pośrednictwem ekspertów IWP, kwalifikacji kandydatów. 4. Opinia ekspertów może być pozytywna albo negatywna. Uczestnik nie może zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu opinii ekspertów w przedmiocie jego zgłoszenia. 5. Po pozytywnej opinii ekspertów, zgłaszający otrzyma oficjalną informację o kwalifikacji oraz zaproszenie do konkursu wraz z fakturą za opłatę kwalifikacyjną, za każdy zakwalifikowany produkt/usługę, w wysokości opisanej w sekcji Płatności w pkt 5. 6. Po wniesieniu opłaty kwalifikacyjnej Uczestnik otrzymuje link do utworzenia konta uczestnika i do formularza zgłoszeniowego. 7. Wniesienie opłaty kwalifikacyjnej oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień, oraz zgłoszenie się do Konkursu na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Oznacza to również akceptację dodatkowych kosztów związanych z wejściem do finału, patrz pkt 5.4. Zgłoszenie nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń ze strony zgłaszającego produkt / usługę. 8. Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane przez Organizatora do 12 września 2022 roku do godz. 12.00. 9. W Konkursie biorą udział produkty i usługi zgłoszone do poszczególnych kategorii konkursowych. Decyzję o wyborze kategorii i podkategorii podejmuje zgłaszający, ale wybór ten może zostać skorygowany przez Organizatora, o czym zgłaszający zostanie poinformowany. Z tytułu korekty kategorii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia. 10. Eksperci Instytutu wyłonią produkty, które wezmą udział w finale Konkursu. Decyzja Jury jest niezaskarżalna i nie służą w związku z nią Uczestnikowi żadne roszczenia. Ogłoszenie finalistów odbędzie się dnia 19 września 2022 r. 11. Oceny finalistów zostaną przeprowadzone przez Jury na podstawie dostarczonych eksponatów na wystawę, a w przypadku decyzji o niebraniu w niej udziału, na podstawie materiałów elektronicznych dostarczonych przez Uczestnika. Brak udziału w wystawie nie wyklucza możliwości zastania laureatem. 12. Wybór laureatów poszczególnych Kategorii, oraz Nagród Specjalnych odbędzie się w czasie obrad Jury. 13. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi na Gali Finałowej konkursu w dniu 7 listopada 2022. 14. Zgłaszający ma obowiązek na każdym etapie Konkursu do informowania Organizatora o zmianie danych teleadresowych (mail, telefon) do osoby odpowiedzialnej za przebieg zgłoszenia/ udział w Konkursie.

4. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega w trzech etapach: 1. Etap Pierwszy 1) Zgłoszenie chęci uczestnictwa – wypełnienie i wysłanie formularza kwalifikacyjnego 2) Ocena Kwalifikacyjna 3) Zakwalifikowanie do Konkursu w przypadku oceny pozytywnej 4) Uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 5) Utworzenie konta użytkownika na stronie www.dobrywzor.com.pl, po otrzymaniu linka. 6) Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dobrywzor.com.pl, w terminie dwóch tygodni od utworzenia konta uczestnika. 7) Pełne zgłoszenie składa się ze zdjęć produktu o podanych wymiarach i rozdzielczości, opisu produktu po polsku i po angielsku, metryczki wypełnionej według podanego wzorca w Formularzu, deklaracji o chęci udziału w wystawie oraz deklaracji co do zakresu usług dodatkowych opisanych w pkt 5.III. Wykupienie dodatkowych świadczeń przedstawionych w ofercie usług dodatkowych nie jest obowiązkowe przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego i może nastąpić w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia 19 września 2022. Zamówienie usług dodatkowych odbywa się również mailowo na adres dobry_wzor@instytutwzornictwa.com. 2. Etap Drugi 1) Po skompletowaniu dokumentów zgłoszeniowych producent otrzymuje od Organizatora wiadomość o przyjęciu kompletu materiałów, oraz o nieprzekraczalnym terminie wysyłki dodatkowych materiałów promocyjnych (w przypadku wybrania opcji z oferty usług dodatkowych). Od tej pory nie ma możliwości ich edycji. 2) Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do finału, wyrażają zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym obligatoryjnej opłaty w kwocie 2.850 zł netto za umieszczenie w katalogu. 3) Wycofanie przez Uczestnika jego Zgłoszenia Uczestnictwa/ Formularza zgłoszeniowego po zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty kwalifikacyjnej skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Uczestnika dodatkowej kwoty wynoszącej 1.000 zł netto tytułem kary umownej. 4) Przez wycofanie Zgłoszenia Uczestnictwa z Konkursu rozumie się w szczególności:

  • zawiadomienie w formie dokumentowej lub elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail dobry_wzor@instytutwzornictwa.com,
  • oświadczenie w formie pisemnej doręczone Organizatorowi,
  • brak płatności za udział w finale w terminie wskazanym na fakturze.

5) Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Konkursie, jeżeli Uczestnik opóźnia się z uiszczeniem jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora, narusza Regulamin Konkursu, lub inne powszechnie obowiązujące przepisy, jego działania nie są zgodne z celem Konkursu, o którym mowa w pkt 2 OPIS KONKURSU. Organizator przekaże tę informację pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik nie jest w tym przypadku uprawniony do dochodzenia od Organizatora żadnych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 3. Etap trzeci – wystawa (patrz sekcja 6) 1) Finaliści, którzy zadeklarowali w Formularzu zgłoszeniowym chęć udziału w wystawie i opłacili w niej udział, w wyznaczonym terminie (patrz pkt 6.3) muszą dostarczyć eksponaty do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego; 2) Wystawa odbędzie się w terminie od 7 listopada do 4 grudnia 2022 roku.

5. PŁATNOŚCI

I. Płatności za uczestnictwo 1. Po wypełnieniu formularza kwalifikacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi drogą e-mailową, fakturę za rozpatrzenie zgłoszenia, płatną na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury. 2. Zgłoszenie uczestnictwa, czyli wypełnienie Formularza zgłoszeniowego podlega opłacie wstępnej w wysokości: 650 zł netto. 3. Płatności za zgłoszenie uczestnictwa nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa lub zaniechania kontynuowania udziału w Konkursie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Konkursu lub przepisów powszechnie obowiązujących lub podejmowania działań niezgodnych z celem Konkursu. 4. Wraz z informacją o wejściu do grona finalistów zgłaszający otrzymuje fakturę w wysokości 2850 zł netto za udział w konkursie i prezentację w katalogu. Wyjątkiem jest kategoria “Szczęśliwa Trzynastka” (patrz pkt 5.II). 5. Wraz z informacją o wejściu do grona finalistów, uczestnik, który w Formularzu zgłoszeniowym zadeklarował chęć udziału w wystawie pokonkursowej otrzymuje fakturę w wysokości 1400 zł netto, płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 6. Wypełnienie i wysłanie Formularza kwalifikacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na otrzymanie wszystkich faktur drogą elektroniczną. Faktury zostaną przesłane za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Formularzu kwalifikacyjnym. II. Ceny specjalne Szczęśliwa trzynastka, w tej kategorii na zgłoszenie będzie jedynie 48 godzin, termin zostanie podany w maju. Ze zgłoszeń wybierzemy 13 finalistów. Wraz z informacją o wejściu do grona finalistów, Uczestnik otrzymuje fakturę w wysokości 500 zł netto, za udział w konkursie i prezentację w katalogu. III. Płatności za Usługi dodatkowe 1. Zamówienie usług dodatkowych należy przesłać drogą e-mailową na adres dobry_wzor@instytutwzornictwa.com lub poprzez Formularz zgłoszeniowy. Termin ich wykonania jest ustalany indywidualnie. Ostateczny termin zamawiania usług dodatkowych to 19 września 2022 r. 2. Usługi dodatkowe: POSTY PROMOWANE NA FACEBOOKU / INSTAGRAMIE Opublikujemy post na stronie Facebook konkursu Dobry Wzór, a następnie go wypromujemy za kwotę 650 zł netto na tydzień. Ważne: od Uczestnika potrzebujemy zdjęcia wraz z opisem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do skrócenia i / lub korekty przesłanych materiałów. Cena netto: Pojedyncza publikacja w (październiku, listopadzie) 2600 zł netto. Pojedyncza publikacja w pozostałych miesiącach: 1950 zł netto ( kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień). REKLAMA W KATALOGU DOBRY WZÓR 2022 Całostronicowa reklama w katalogu Dobry Wzór 2022 (dystrybucja: wystawy zagraniczne, polskie placówki dyplomatyczne, przedstawicielstwa handlowe, zagraniczne i polskie wystawy branżowe, dodatek do prenumeraty gazet wnętrzarskich). Oferujemy w niej całostronicową reklamę na trzeciej, czwartej i piątej stronie lub na końcu katalogu. Ważne: od Uczestnika potrzebujemy gotowych do publikacji materiałów reklamowych. PAKIET MEDIALNY U PARTNERA KONKURSU: 1) wywiad w wersji online wraz z udostępnieniem w kanałach Social Media Partnera medialnego, 2) udział uczestnika w wykupionych akcjach promocyjnych w wybranych tytułach, artykuły sponsorowane zapowiadające wystawę (dotyczy finalistów) – wycena konkretnych tytułów w dodatkowej ofercie, 3) zdjęcia Partnera w oficjalnym presspacku wysłanym do mediów – 3900 zł netto (ceny podane w kwocie netto, bez podatku VAT). 3. Przy zamówieniach na usługi dodatkowe złożonych w okresie krótszym niż 21 dni przed finałem Konkursu, Organizator nie gwarantuje dostępności asortymentu oraz wykonania usługi. Materiały dodatkowe muszą być zatwierdzone przez Organizatora. 4. W przypadku złożenia zamówienia na jedną ze wskazanych usług dodatkowych, warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji jest dokonanie opłaty. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. 5. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, zamówienie uważa się za niezłożone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie nieopłaconych zleceń na usługi dodatkowe. 6. Płatność za usługi dodatkowe należy uiścić w terminie wskazanym na wystawionej przez Organizatora fakturze VAT. 7. Wszystkie usługi dodatkowe świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika zostaną wykonane na podstawie materiałów przesłanych przez Uczestnika drogą elektroniczną w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na adres dobry_wzor@instytutwzornictwa.com. 8. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości przesłanych materiałów zarówno od strony technicznej jak i estetycznej. Organizator ma również prawo odmówić ich publikacji.

6. WYSTAWA

1. Wystawa pokonkursowa odbywać się będzie w terminie od 7 listopada do 4 grudnia 2022 roku w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, na sali im. Wandy Telakowskiej, według autorskiego projektu. 2. Udział w wystawie mogą wziąć tylko finaliści, którzy zadeklarowali chęć wzięcia w niej udziału w Formularzu zgłoszeniowym i opłacili fakturę za udział w wystawie. 3. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć zakwalifikowany do finału produkt między 3-14 października 2022, w dokładnie ustalonym terminie, na swój koszt. 4. Uczestnik ma obowiązek ubezpieczenia finałowego produktu na czas wystawy i na czas transportu. Transport i ubezpieczenie odbywa się na ryzyko uczestnika. 5. Przy zgłoszeniu kolekcji Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania jaki/e produkt/y z kolekcji pokaże na wystawie jako jej reprezentanta/ów. 6. Organizator ma prawo odmówić finaliście miejsca na wystawie, na każdym etapie zgłoszenia. Jest to spowodowane ograniczoną przestrzenią wystawienniczą. W przypadku innych przyczyn i wniesionej opłaty organizator zobowiązuje się do jej zwrotu, pomniejszonej o 20% opłat administracyjnych i podatek VAT. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zaprezentowania produktu na wystawie, który znalazł się w Finale Konkursu, jeżeli dostarczony produkt odbiega jakością, typem i kolorystyką od produktu zgłoszonego do Konkursu i zaprezentowanego w Formularzu i materiale zdjęciowym. Niedopuszczenie produktu do wystawy z przyczyn opisanych powyżej, nie powoduje zwrotu opłaty za wystawę. 8. Uczestnik ma obowiązek odebrać eksponaty w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu wystawy, w przeciwnym razie organizator może naliczyć karę umowną w wysokości 2200 zł / za dzień opóźnienia w związku z koniecznością ich przechowania, do maksymalnej kwoty 22000 zł. Kary nie zostaną naliczone, jeśli demontaż przedłuży się z winy Organizatora. W przypadku osiągnięcia przez karę umowną jej maksymalnej wysokości, Organizator podejmie jedną próbę dostarczenia eksponatów na adres uczestnika – w przypadku braku odbioru, Organizator zastrzega możliwość zutylizowania eksponatów na koszt uczestnika.

7. NAGRODY

1. Nagroda Dobry Wzór 2022, przyznawana jest jednemu lub kilku produktom/usługom w każdej z kategorii konkursowej – za najlepsze wzornictwo i przystosowanie do potrzeb polskiego konsumenta. O ilości przyznanych, równorzędnych nagród w danej kategorii decyduje Jury Konkursu. 2. Nagrody Specjalne w konkursie przyznawane są przez Partnerów konkursu i ogłaszane podczas finału konkursu. 3. Laureaci nagrody Dobry Wzór 2022 otrzymują: 1) tytuł Dobry Wzór 2022, 2) statuetkę Dobry Wzór 2022, 3) prawo do posługiwania się logotypem Dobry Wzór 2022, 4. Finaliści konkursu Dobry Wzór 2022 otrzymują: 1) prezentację na stronie konkursowej, 2) tytuł: Finalista Dobry Wzór 2022

8. JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, w którego skład wchodzą eksperci: a) wzornictwa, b) projektowania usług, c) projektowania grafiki i opakowań, d) nowych technologii, e) materiałów dla przemysłu wdrażającego design, f) wdrażania nowych produktów na rynek, g) badań ergonomicznych i ekonomii, h) instytucji gospodarczych i społecznych związanych z wzornictwem, i) instytucji z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, j) projektanci, k) przedstawiciele mediów. 2. Organizator powołuje przewodniczącego Jury Konkursu z głosem rozstrzygającym w sprawie przyznania nagród Dobry Wzór 2022. 3. Ostateczny skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na miesiąc przed rozstrzygnięciem Konkursu na stronie internetowej www.dobrywzor.com.pl.

9.TERMINARZ ZGŁOSZEŃ

HARMONOGRAMTERMIN
Przyjmowanie zgłoszeń do konkursuod dnia 21.03 2022 do dnia 12.09.2022
„Szczęśliwa Trzynastka” nabór projektantówtermin zostanie podany w maju 2022
Koniec zgłoszeń do konkursu12.09.2022
Ogłoszenie Finalistów19.09.2022
Ostateczny termin dostarczenia materiałów do druku19.09.2022
Ostateczny termin dowiezienia eksponatów na wystawę03-14.10.2022
Ostateczny termin wykupienia usług dodatkowych19.09.2022
Gala Rozdania Nagród07.11.2022
Koniec wystawy04.12.2022

10. REKLAMA I PROMOCJA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych dostarczonych przez Uczestnika, lecz zastrzega sobie możliwość ingerencji w nie celem uwzględnienia postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Organizator może również odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Uczestnika, jeżeli uzna, że materiały te naruszają interes Organizatora lub innych uczestników Konkursu, tematykę Konkursu, prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje. Jednocześnie, Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub korekty materiałów przesłanych do publikacji. 3. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie jego osoby lub firmy przez Organizatora w związku z organizowanym wydarzeniem, w szczególności na wykorzystywanie nazwy, logotypu, zdjęć oraz treści publikowanych na stronach internetowych i portalach społecznościowych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wizerunku uczestnika w wyniku publikacji opartych o informację bądź materiały pozyskane w związku z Konkursem przez inne podmioty, w tym media.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik ma obowiązek posiadać wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej (obejmującej prawa do patentów, wzorów użytkowych, wzorów unijnych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), niezbędne licencje, prawa do produktów, materiałów reklamowych znajdujących się na wystawie oraz przekazywanych Organizatorowi. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się do nabycia wszelkich praw autorskich i pokrewnych lub uzyskania stosownej licencji, w szczególności w zakresie odtwarzania, publicznego wykonania, wyświetlania lub wystawiania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów, których eksploatacja będzie miała miejsce w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, w szczególności w ramach materiałów prezentowanych na wystawie. 2. W przypadku, gdy: 1) osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia wobec Uczestnika wynikające z tytułu naruszenia tych praw, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń, 2) osoby trzecie, o których mowa w pkt 1, wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami – Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności w zakresie nie pozostającym w sprzeczności z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w przypadku wystąpienia z roszczeniami na drodze sądowej, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić w postępowaniu po stronie Organizatora i podjąć wszelkie czynności faktyczne oraz prawne w celu zwolnienia go z odpowiedzialności i udziału w sprawie. W razie wydania przeciwko Organizatorowi tytułu wykonawczego, Uczestnik zaspokoi wszystkie roszczenia w nim określone. 3. Organizator w razie pozyskania wiarygodnej informacji jakichkolwiek wątpliwości, co do naruszenia przez Uczestnika praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, pokrewnych i praw własności przemysłowej (praw do patentów, wzorów użytkowych, wzorów unijnych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych) w odniesieniu do eksponowanych produktów lub materiałów reklamowych, ma prawo wezwać Uczestnika do natychmiastowego usunięcia wątpliwych produktów z wystawy. W przypadku niezastosowania się Uczestnika do wezwania Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo do samodzielnego usunięcia produktów z wystawy na czas trwania Konkursu na koszt i ryzyko Uczestnika. 4. Organizator zastrzega możliwość podjęcia dalej idących działań w przypadku stwierdzenia w toku Konkursu naruszenia praw autorskich przez Uczestnika. 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi, innym wystawcom lub osobom trzecim przez Uczestnika, osoby działające w jego imieniu lub reprezentujące jego prawa. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o zagrożeniach, które mogą skutkować wywołaniem szkody lub o zaistniałym zdarzeniu wywołującym szkodę. 6. W razie wątpliwości, poczytuje się, iż uczestnik w ramach obsługi medialnej oraz promocyjnej Konkursu, udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji, z prawem udzielania sublicencji, w zakresie gromadzenia i przetwarzania opracowań, utrwaleń w formie audio, video, zdjęć, w formie dokumentowej lub elektronicznej, prezentowanego przez niego dzieła, na cele utrwalenia i promocji wydarzenia.

12. UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik oraz inne podmioty biorące udział w Konkursie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, swoich danych osobowych – imienia i nazwiska, specjalizacji/stanowiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, wypowiedzi oraz swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jego potrzeby wewnętrzne. 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności: a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio i video (w tym audiowizualnych), nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych, kościach pamięci, nośnikach papierowych lub podobnych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci; b) inne rozpowszechnianie, w tym: I. nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym na stronie internetowej Organizatora, jego portalach społecznościowych II. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w pkt a), III. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, IV. wykorzystanie na stronach internetowych, które mogą być odbierane lub dostępne na całym świecie oraz wykorzystanie internetowych przekazów multimedialnych na żywo, V. rozpowszechnianie, w wersji pierwotnej lub zmodyfikowanej, we wszelkiego rodzaju materiałach, w szczególności o charakterze marketingowym lub informacyjnym, w każdy możliwy sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach telekomunikacyjnych, komputerowych, Internet, na profilach Organizatora na portalach społecznościowych, w trakcie prezentacji, konferencji, sympozjów lub szkoleń, na których Organizator występuje w charakterze organizatora lub uczestnika, poprzez nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, lub bezprzewodowej przez stację naziemną, lub za pomocą satelity, a także retransmisję i wykorzystanie w utworach multimedialnych c) Organizator ma prawo wprowadzania uzasadnionych zmian na fotografiach w wizerunku Uczestnika (tzw. retusz zdjęć). 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania ze swoich danych osobowych, wypowiedzi oraz wizerunku w całości jak również w postaci dowolnych fragmentów w zakresie określonym powyżej. 4. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie Organizatora do wyrażenia zgody na dalsze wykorzystanie przez podmioty trzecie danych osobowych, wypowiedzi, oraz wizerunku Uczestnika w zakresie i na zasadach określonych powyżej. 5. Organizator jest uprawniony do wykorzystania danych osobowych, wypowiedzi oraz wizerunku Uczestnika bez konieczności uzyskiwania każdorazowej jego zgody na ich wykorzystanie w celach określonych w pkt 1 powyżej.

13. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzach uczestnictwa i przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Pełna informacja o przetwarzanych danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą znajduje w Klauzuli informacyjnej dla uczestników Konkursu, zgodnie z pkt 15. 2. Uczestnik konkursu niebędący osobą fizyczną zobowiązuje się przekazać ww. Klauzulę informacyjną osobom reprezentującym uczestnika lub osobom wskazanym jako autorzy zgłaszanych produktów lub usług.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Konkursu albo jego odwołania, zwłaszcza w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną i związanych z nią ograniczeniach, obecną sytuacją geopolityczną, w szczególności wojną w Ukrainie oraz innymi zdarzeniami kwalifikowanymi jako siła wyższa. O zmianach tych Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie. W przypadku odwołania Konkursu Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę opłat pomniejszonych o 20% kwoty netto i podatek VAT. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia. 2. Uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty związane ze swoim uczestnictwem w Konkursie. Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia poza tymi wyraźnie wynikającymi z niniejszego Regulaminu. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. 4. Ustalenia regulaminu podlegają prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. 5. W przypadku gdy zastrzeżone w niniejszym Regulaminie kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej przez Uczestnika Organizatorowi, Organizator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub doprecyzowania Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody uczestników, poza kwestią płatności, których zmiana będzie wymagała takiej zgody.

15. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONKURSU „DOBRY WZÓR 2022”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) (dalej jako: „Administrator” bądź „organizator konkursu”). 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@instytutwzornictwa.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o przebiegu oraz o wynikach, a także wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród konkursowych, w tym informowania publiki o tożsamości laureatów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), b) w przypadku złożenia stosownego zamówienia przez uczestnika konkursu – realizacji usług i usług dodatkowych wskazanych w regulaminie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust.1 lit. c i f RODO). A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, b) w celach statystycznych, związanych z poprawą jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, c) za uprzednią zgodą – w celu rozpowszechnienia wizerunku w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu, d) w celach marketingu bezpośredniego organizatora konkursu. 4. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest uczestnik konkursu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub autorką/autorem zgłoszonych przez uczestnika do konkursu prac. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, zdjęcie, adres email, nr telefonu dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym. 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne. b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty. c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe. 6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń. 8. Przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo do usunięcia danych osobowych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie. 11. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.