Zaznacz stronę

, 0.REGULAMIN KONKURSU DOBRY WZÓR

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin Konkursu Dobry Wzór określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Dobry Wzór 2021, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Instytut Wzornictwa Przemysłowego realizuje konkurs Dobry Wzór w ramach działalności Centrum Badawczo – Rozwojowego, poprzez głęboką analizę rozwoju rynku projektowego oraz innowacyjności produktów.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej „Uczestnikiem”) biorący udział w konkursie DOBRY WZÓR (zwany dalej „Konkursem”), organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295898 NIP: 5250012484, REGON: 141244081 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 4. Za „Opiekuna” poczytuje się pracownika reprezentującego Organizatora, który rowadzi proces zgłoszenia się Uczestnika na Konkurs.
 5. Za „Portal Uczestnika” poczytuje się stronę internetową Organizatora www.dobrywzor.pl, która umożliwia Uczestnikowi zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
 6. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Konkursu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. p/poż., BHP i sanitarnych.
 1. OPIS KONKURSU

  1. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług ogólnodostępnych, przeznaczonych dla polskiego konsumenta/ użytkownika, charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa, oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów.
  2.Uczestnikami konkursu mogą być osoby (prawne, fizyczne oraz inne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do posiadania i wykonywania praw stosownie do prawa macierzystego tej osoby) posiadające majątkowe prawa autorskie do zgłaszanych produktów i usług, oraz podmioty, które będąc twórcami zgłaszanych produktów i usług uzyskają zgodę na zgłoszenie przez podmiot posiadający na dzień zgłoszenia majątkowe prawa autorskie tychże produktów i usług.

 2. Produkty i usługi można zgłaszać do jednej z poniższych kategorii:
 • Dom – podkategorie:
  • Meble
  • Łazienka
  • Kuchnia i Jadalnia
  • Ogród/ Hobby/ Zwierzęta
  • Tekstylia/ Dekoracje
  • Oświetlenie
  • RTV/ AGD
 • Usługi
 • Grafika Użytkowa / Komunikacja
 • Opakowania
 • Nowe technologie
 • Przestrzeń Publiczna
 • Transport
 • Web Design
 • Praca / Biuro
 • Dzieci
 • Sport
 • Rzemiosło
 1. W konkursie przewidziane są również dwie meta kategorie:

-Innowacja Roku

-Zielony Wzór, których zwycięzcy wybierani będą ze wszystkich zgłoszeń.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zrezygnowania z którejś z kategorii w przypadku niezgłoszenia odpowiedniej ilości produktów do danej kategorii.
 2. Nagrodą Główną w Konkursie jest tytuł Dobry Wzór 2021 – przyznawany w każdej kategorii konkursowej – produktom oraz usługom, które spełniają kryteria wysokich standardów wzorniczych.
 3. W konkursie przyznane zostaną również Nagrody Specjalne, przyznane przez patronów i partnerów Konkursu.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które są /były dostępne na polskim rynku w okresie pomiędzy 1.01.2018 r. a 10.09.2021 r.
 2. Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie jest ogólnodostępne, bezpłatne, i następuje poprzez wypełnienie formularza kwalifikacyjnego na stronie dobrywzor.com.pl.
 3. Organizator spośród osób, które zgłosiły chęć udziału w Konkursie dokona za pośrednictwem ekspertów IWP, kwalifikacji kandydatów.
 4. Opinia ekspertów może być pozytywna albo negatywna. Uczestnik nie może zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu opinii ekspertów w przedmiocie jego zgłoszenia.
 5. Po pozytywnej opinii ekspertów, zgłaszający otrzyma oficjalne zaproszenie do konkursu, oraz fakturę pro forma za opłatę kwalifikacyjną za każdy zgłoszony produkt/usługę, w wysokości opisanej w sekcji Płatności.
 6. Po wniesieniu opłaty wstępnej Uczestnik otrzymuje link do utworzenia konta uczestnika i do formularza zgłoszeniowego.
 7. Wniesienie opłaty wstępnej oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień, oraz zgłoszenie się do konkursu na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Oznacza to również akceptację dodatkowych kosztów związanych z wejściem do finału. Zgłoszenie nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń ze strony zgłaszającego produkt / usługę.
 8. Zgłoszenia Uczestnictwa są przyjmowane przez Organizatora do 10 września 2021 do godziny 12:00.
 9. W Konkursie biorą udział produkty i usługi zgłoszone do poszczególnych kategorii konkursowych. Decyzję o wyborze kategorii i podkategorii podejmuje zgłaszający, ale wybór ten może zostać skorygowany przez Organizatora, o czym Zgłaszający zostanie poinformowany. Z tytułu korekty kategorii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Eksperci Instytutu wyłonią produkty, które wezmą udział w finale Konkursu. Decyzja Jury jest niezaskarżalna i nie służą w związku z nią Uczestnikowi żadne roszczenia. Ogłoszenie finalistów odbędzie się 15 września 2021 r.
 11. Oceny finalistów zostaną przeprowadzone przez Jury na podstawie dostarczonych eksponatów na wystawę, a w przypadku decyzji o niebraniu w niej udziału, na podstawie materiałów elektronicznych dostarczonych przez Uczestnika. Brak udziału w wystawie nie wyklucza możliwości zostania Laureatem.
 12. Wybór Laureatów poszczególnych Kategorii, Meta kategorii oraz Nagród Specjalnych odbędzie się w czasie obrad Jury.
 13. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi na Gali Finałowej konkursu w dniu 5 listopada 2021.
 14. Zgłaszający ma obowiązek na każdym etapie konkursu do informowania Organizatora o zmianie danych teleadresowych ( mail, telefon) do osoby odpowiedzialnej za przebieg zgłoszenia/ udział w konkursie.
 1. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega w Trzech etapach:

 1. Etap Pierwszy
 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa – wypełnienie i wysłanie formularza kwalifikacyjnego
 • Ocena Kwalifikacyjna
 • Zakwalifikowanie do konkursu w przypadku oceny pozytywnej
 • Uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej
 • Utworzenie konta
 • Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dobrywzor.com.pl, w terminie dwóch tygodni od utworzenia konta uczestnika.
 • Pełne zgłoszenie składa się ze zdjęć produktu o podanych wymiarach i rozdzielczości, opisu produktu po polsku i po angielsku, metryczki wypełnionej według podanego wzorca w formularzu, deklaracji o chęci udziału w wystawie oraz deklaracji co do zakresu usług dodatkowych

 

Chęć wykupienia dodatkowych świadczeń przedstawionych w ofercie usług dodatkowych nie jest obowiązkowa przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, może nastąpić w późniejszym terminie, nie później niż do 15 września. Zamówienie usług dodatkowych odbywa się  również mailowo na adres konkurs@dobrywzor.com.pl

 1. Etap Drugi
 1. Po skompletowaniu dokumentów zgłoszeniowych producent otrzymuje od Organizatora wiadomość o przyjęciu kompletu materiałów, oraz o nieprzekraczalnym terminie wysyłki dodatkowych materiałów promocyjnych (w przypadku wybrania opcji z oferty usług dodatkowych). Od tej pory nie ma możliwości ich edycji.
 2. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do finału, wyrażają zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym obligatoryjnej opłaty w kwocie 2.200 zł netto za umieszczenie w katalogu.
 3. Wycofanie przez Uczestnika jego Zgłoszenia Uczestnictwa/ Formularza Zgłoszeniowego po zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty kwalifikacyjnej skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Uczestnika dodatkowej kwoty wynoszącej 1.000 zł netto tytułem kary umownej.
 4. Przez wycofanie Zgłoszenia Uczestnictwa z Konkursu rozumie się w szczególności:
 • zawiadomienie w formie elektronicznej na adres e-mail konkurs@dobrywzor.com.pl,
 • oświadczenie w formie pisemnej doręczone Organizatorowi,
 • brak płatności za udział w finale w terminie wskazanym na fakturze.
 1. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Konkursie, jeżeli Uczestnik opóźnia się z uiszczeniem jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora, narusza Regulamin Konkursu, lub inne powszechnie obowiązujące przepisy jego działania nie są zgodne z celem Konkursu, o którym mowa w pkt 2 OPIS KONKURSU. Organizator przekaże tę informację pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik nie jest w tym przypadku uprawniony do dochodzenia od Organizatora żadnych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.
 1. Etap trzeci – wystawa (patrz sekcja 6)
 1. Finaliści, którzy zadeklarowali chęć udziału w wystawie i opłacili w niej udział, w wyznaczonym terminie muszą dostarczyć eksponaty do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
 2. Wystawa odbędzie się w terminie od 5 listopada do 5 grudnia 2021 roku.

  5.PŁATNOŚCI  
  I. Płatności za uczestnictwo
  1.Po wypełnieniu Formularza Kwalifikacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi drogą e-mailową, fakturę pro – forma za rozpatrzenie zgłoszenia, płatną na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury.
  2.Zgłoszenie uczestnictwa, czyli wypełnienie Formularza Kwalifikacyjnego podlega opłacie wstępnej w wysokości:

 • Wczesne zgłoszenia od godz. 12:00, 15.03.2021 do 30.04.2021 godz.24:00  – 350 zł netto
 • Nabór regularny od 00:00, 1.05.2021 do 31.07.2021 do godz. 24:00 – 500 zł netto
 • Ostatnia Szansa od 00:00, 01.08.2021 do 10.09.2021 do godz. 24:00 – 750 zł netto
 1. Płatności za zgłoszenie uczestnictwa nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa lub zaniechaniu kontynuowania udziału w Konkursie.
 2. Wraz z informacją o wejściu do grona finalistów zgłaszający otrzymuje fakturę w wysokości 2200 zł netto za udział w konkursie i prezentację w katalogu. Wyjątkiem są kategorie Rzemiosło, Debiut i Nabór “Szczęśliwej Trzynastki”.
 3. Wraz z informacją o wejściu do grona Finalistów, uczestnik, który w Formularzu Zgłoszeniowym zadeklarował chęć udziału w wystawie pokonkursowej otrzymuje fakturę w wysokości 1100 zł netto, płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza kwalifikacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na otrzymanie wszystkich faktur drogą elektroniczną. Faktury zostaną przesłane za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Formularzu Kwalifikacyjnym.

  II. Ceny specjalne

 1. Wraz z informacją o wejściu do grona finalistów konkursu, Zgłaszający w kategorii Rzemiosło* oraz kategorii Debiut** otrzymuje fakturę wyrównującą do  wysokości 700 zł netto, za udział w konkursie i prezentację w katalogu, w zależności od wniesionej wcześniej opłaty kwalifikacyjnej.
 2. Wraz z informacją o wejściu do grona Finalistów, uczestnik kategorii Rzemiosło* oraz kategorii Debiut**, który w Formularzu Zgłoszeniowym zadeklarował chęć udziału w wystawie pokonkursowej otrzymuje fakturę w wysokości 700 zł netto, płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

(*) Do kategorii rzemiosło zaliczamy

Produkty/ krótkie serie stworzone przez rzemieślników w małych studiach. Projekty nie wdrożone do przemysłowej produkcji.

(**) Kategoria Debiut – obejmuje wszystkie firmy, które są nie dłużej niż rok na rynku (liczy się data założenia działalności gospodarczej)

3.Szczęśliwa trzynastka. 13 darmowych pakietów aplikacyjnych i 13 pakietów finalistów. Prawo do skorzystania z tej oferty będą mieli projektanci, którzy chcieliby zgłosić swój produkt, który nie jest w masowej produkcji (dopuszczamy prototypy i projekty) Na zgłoszenie będzie jedynie 48 godzin,  termin zostanie podany w maju. Ze zgłoszeń wybierzemy 13, które dostaną bezpłatny udział w finale wraz  z obecnością w katalogu. Ogłoszenie zwycięzców tej akcji odbędzie się razem z ogłoszeniem finalistów.

III. Płatności za Usługi dodatkowe

 1. Zamówienie usług dodatkowych należy przesłać drogą e-mailową na adres konkurs@dobrywzor.com.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin ich wykonania jest ustalany indywidualnie. Ostateczny termin zamawiania usług dodatkowych to 15 września 2021 r.
 2. Usługi dodatkowe:

POSTY PROMOWANE NA FACEBOOKU / INSTAGRAMIE  Opublikujemy post na stronie Facebook konkursu Dobry Wzór, a następnie go wypromujemy za kwotę 500 zł na tydzień. Ważne: od Uczestnika potrzebujemy zdjęcia wraz z opisem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do skrócenia i / lub korekty przesłanych materiałów. Cena netto: Pojedyncza publikacja w (październiku, listopadzie) 2000 zł

Pojedyncza publikacja w pozostałych miesiącach: 1500 zł.( kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień)

REKLAMA W KATALOGU DOBRY WZÓR 2021

Całostronicowa reklama w katalogu Dobry Wzór 2021 (dystrybucja: wystawy zagraniczne, polskie placówki dyplomatyczne, przedstawicielstwa handlowe, zagraniczne i polskie wystawy branżowe, dodatek do prenumeraty gazet wnętrzarskich)

Oferujemy w niej całostronicową reklamę na drugiej, trzeciej, czwartej okładce lub na dowolnej stronie. Ważne: od Uczestnika potrzebujemy gotowych do publikacji materiałów reklamowych. Cena netto: II lub III okładka: 10 000 zł IV okładka: 15 000 zł Strona reklamowa: 4700 zł, dwie strony reklamowe 7800 zł

PAKIET MEDIALNY U PARTNERA KONKURSU:

wywiad w wersji online wraz z udostępnieniem w kanałach Social media Partnera medialnego

Udział uczestnika w wykupionych akcjach promocyjnych w wybranych tytułach, artykuły sponsorowane zapowiadające wystawę  (dotyczy finalistów)  –  wycena konkretnych tytułów w dodatkowej ofercie. 

Zdjęcia Partnera w oficjalnym presspacku wysłanym do mediów – 3000 zł

(ceny podane w kwocie netto, bez podatku VAT)

 1. Przy zamówieniach na usługi dodatkowe złożonych w okresie krótszym niż 21 dni przed finałem Konkursu, Organizator nie gwarantuje dostępności asortymentu oraz wykonania usługi. Materiały dodatkowe muszą być zatwierdzone przez Organizatora.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na jedną ze wskazanych usług dodatkowych, warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji jest dokonanie opłaty. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.
 3. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, zamówienie uważa się za niezłożone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie nieopłaconych zleceń na usługi dodatkowe.
 4. Płatność za usługi dodatkowe należy uiścić w terminie wskazanym na wystawionej przez Organizatora fakturze VAT.
 5. Wszystkie usługi dodatkowe świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika zostaną wykonane na podstawie materiałów przesłanych przez Uczestnika drogą elektroniczną w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na adres konkurs@dobrywzor.com.pl.
 1. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości przesłanych materiałów zarówno od strony technicznej jak i estetycznej. Organizator ma również prawo odmówić ich publikacji.
 1. WYSTAWA

  1.Wystawa pokonkursowa odbywać się będzie w terminie od 6 listopada do 5 grudnia 2021 roku w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, na sali im. Wandy Telakowskiej, według autorskiego projektu.
  2.Udział w wystawie mogą wziąć tylko finaliści, którzy zadeklarowali chęć wzięcia w niej udziału w formularzu zgłoszeniowym i opłacili fakturę za udział w wystawie.
  3.Uczestnik ma obowiązek dostarczyć zakwalifikowany do finału produkt między 1-10 października, w dokładnie ustalonym terminie, na swój koszt.
  4.Uczestnik ma obowiązek ubezpieczenia finałowego produktu na czas wystawy i na czas transportu. Transport i ubezpieczenie odbywa się na ryzyko uczestnika.
  5.Przy zgłoszeniu kolekcji Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania jaki/e produkt/y z kolekcji pokaże na wystawie jako jej reprezentanta/ów.
  6.Organizator ma prawo odmówić finaliście miejsca na wystawie, na każdym etapie zgłoszenia. Jest to spowodowane ograniczona przestrzenią wystawienniczą. W przypadku innych przyczyn i wniesionej opłaty organizator zobowiązuje się do jej zwrotu, pomniejszonej o 20% opłat administracyjnych i podatek VAT.
  7.Organizator zastrzega sobie prawo do nie zaprezentowania produktu na wystawie, który znalazł się w Finale Konkursu, jeżeli dostarczony produkt odbiega jakością, typem i kolorystyką od produktu zgłoszonego do Konkursu i zaprezentowanego w Formularzu i materiale zdjęciowym. Niedopuszczenie produktu do Wystawy z przyczyn opisanych powyżej, nie powoduje zwrotu opłaty za wystawę.
  8.Uczestnik ma obowiązek odebrać eksponaty w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu wystawy, w przeciwnym razie organizator może naliczyć karę umowną w wysokości 2200 zł / za dzień opóźnienia w związku z koniecznością ich przechowania, do maksymalnej kwoty 22000 zł. Kary nie zostaną naliczone jeśli demontaż przedłuży się z winy Organizatora. W przypadku osiągnięcia przez karę umowną jej maksymalnej wysokości, Organizator podejmie jedną próbę dostarczenia eksponatów na adres uczestnika – w przypadku braku odbioru, Organizator zastrzega możliwość zutylizowania eksponatów na koszt uczestnika.
  9.Obiekty większe niż 3 x 3 x 3 m będą wyceniane oddzielnie.

 1. NAGRODY

  1.Nagroda Dobry Wzór 2021, przyznawana jest jednemu lub kilku produktom/usługom w każdej z kategorii konkursowej – za najlepsze wzornictwo i przystosowanie do potrzeb polskiego konsumenta. O ilości przyznanych, równorzędnych nagród w danej kategorii decyduje Jury Konkursu.
  2.Nagrody Specjalne w konkursie przyznawane są przez partnerów konkursu i ogłaszane podczas finału konkursu.
  3.Laureaci nagrody Dobry Wzór 2021 otrzymują:

 • tytuł Dobry Wzór 2021,
 • statuetkę Dobry Wzór 2021,
 • prawo do posługiwania się logotypem Dobry Wzór 2021
 • publikację w dwujęzycznym (polsko-angielskim) Katalogu Konkursu Dobry Wzór 2021,
 • 5 egzemplarzy Katalogu Konkursu Dobry Wzór 2021.
 • ekspozycję produktu/usługi na wystawie Dobry Wzór 2021, w przypadku wcześniejszego wykupienia opcji ekspozycji na wystawie.
 1. Finaliści konkursu Dobry Wzór 2021 otrzymują:
 • prezentację na stronie konkursowej
 • tytuł finalista Dobry Wzór 2021
 • publikację w dwujęzycznym (polsko-angielskim) Katalogu Konkursu Dobry Wzór 2021,
 • ekspozycję produktu/usługi na wystawie Dobry Wzór 2021, w przypadku wcześniejszego wykupienia opcji ekspozycji na wystawie.
 1. JURY

  1.Organizator powołuje Jury Konkursu, w którego skład wchodzą eksperci: a. wzornictwa, b. projektowania usług, c. projektowania grafiki i opakowań, d. nowych technologii, e. materiałów dla przemysłu wdrażającego design, f. wdrażania nowych produktów na rynek, g. badań ergonomicznych i ekonomii, h. instytucji gospodarczych i społecznych związanych z wzornictwem, i. instytucji z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, j. projektanci, k. przedstawiciele mediów.
  2.Organizator powołuje przewodniczącego Jury Konkursu z głosem rozstrzygającym w sprawie przyznania nagród Dobry Wzór 2021.
  3.Ostateczny skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na miesiąc przed rozstrzygnięciem Konkursu na stronie internetowej www.dobrywzor.com.pl.
 1. TERMINARZ

Kwiecień 2021 – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do konkursu

 • Wczesne zgłoszenia do 30.04.2021 godz.24:00  – 350 zł netto
 • Nabór regularny od 00:00, 01.05.2021 do 31.07.2021 do godz. 24:00 -500 zł netto
 • Ostatnia Szansa od 00:00, 01.08.2021 do 10.09.2021 do godz. 24:00 – 750 zł netto

Szczęśliwa Trzynastka nabór projektantów – termin zostanie podany w maju

Koniec zgłoszeń do konkursu 10 IX 2021

Ogłoszenie finalistów 15 IX 2021

Ostateczny termin dostarczenia materiałów do druku 15 IX 2021

Ostateczny termin dowiezienia eksponatów na wystawę 1 – 10 X 2021

Ostateczny termin wykupienia usług dodatkowych 15 IX 2021

Gala Rozdania Nagród 5 XI 2021

Koniec wystawy 5 XII 2021

 1. REKLAMA I PROMOCJA

  1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych dostarczonych przez Uczestnika, lecz zastrzega sobie możliwość ingerencji w nie celem uwzględnienia postanowień niniejszego Regulaminu.
  2.Organizator może również odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Uczestnika, jeżeli uzna, że materiały te naruszają interes Organizatora lub innych uczestników Konkursu, tematykę Konkursu, prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje. Jednocześnie, Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub korekty materiałów przesłanych do publikacji.
  3.Uczestnik wyraża zgodę na promowanie jego osoby lub firmy przez Organizatora w związku z organizowanym wydarzeniem, w szczególności na wykorzystywanie nazwy, logotypu, zdjęć oraz treści publikowanych na stronach internetowych, oraz portalach społecznościowych.
  4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wizerunku uczestnika w wyniku publikacji opartych o informację bądź materiały pozyskane w związku z Konkursem przez inne podmioty, w tym media.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Uczestnik ma obowiązek posiadać wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej (obejmującej prawa do patentów, wzorów użytkowych, wzorów unijnych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), niezbędne licencje, prawa do produktów, materiałów reklamowych znajdujących się na wystawie oraz przekazywanych Organizatorowi. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się do nabycia wszelkich praw autorskich i pokrewnych lub uzyskania stosownej licencji, w szczególności w zakresie odtwarzania, publicznego wykonania, wyświetlania lub wystawiania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów, których eksploatacja będzie miała miejsce w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, w szczególności w ramach materiałów prezentowanych na wystawie.
 1. W przypadku, gdy:

1) osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia wobec Uczestnika wynikające z tytułu naruszenia tych praw, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń,

2) osoby trzecie, o których mowa w pkt 1, wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami na drodze sądowej, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić w procesie po stronie Organizatora i podjąć wszelkie czynności faktyczne oraz prawne w celu zwolnienia go z odpowiedzialności i udziału w sprawie. W razie wydania przeciwko Organizatorowi tytułu wykonawczego, Uczestnik zaspokoi wszystkie roszczenia w nim określone.

 1. Organizator w razie pozyskania wiarygodnej informacji jakichkolwiek wątpliwości, co do naruszenia przez Uczestnika praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, pokrewnych i praw własności przemysłowej (praw do patentów, wzorów użytkowych, wzorów unijnych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych) autorskich w odniesieniu do eksponowanych produktów lub materiałów reklamowych, ma prawo wezwać Uczestnika do natychmiastowego usunięcia wątpliwych produktów z wystawy. W przypadku niezastosowania się Uczestnika do wezwania Organizatora Organizatorowi przysługuje prawo do samodzielnego usunięcia produktów z wystawy na czas trwania Konkursu na koszt i ryzyko Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega możliwość podjęcia dalej idących działań w przypadku stwierdzenia w toku konkursu naruszenia praw autorskich przez uczestnika.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi, innym Wystawcom lub osobom trzecim przez Uczestnika, osoby działające w jego imieniu lub reprezentujące jego prawa. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o zagrożeniach, które mogą skutkować wywołaniem szkody lub o zaistniałym zdarzeniu wywołującym szkodę.
 4. W razie wątpliwości, poczytuje się, iż uczestnik w ramach obsługi medialnej oraz promocyjnej Konkursu, udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji, z prawem udzielania sublicencji, w zakresie gromadzenia i przetwarzania opracowań, utrwaleń w formie audio, video, zdjęć, w formie dokumentowej lub elektronicznej, prezentowanego przez niego dzieła, na cele utrwalenia i promocji wydarzenia.
 1. UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

  1.Uczestnik oraz inne podmioty biorące udział w Konkursie. wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jej potrzeby wewnętrzne.
  2.Powyższa zgoda obejmuje w szczególności: a) publikację wizerunku Uczestnika (utrwalonego w postaci fotografii), w tym w połączeniu z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem / specjalizacją i adresem e-mail, oraz numerem telefonu, na stronie internetowej Organizatora, b) utrwalanie oraz czasowe lub trwałe zwielokrotnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora, w całości lub w części, każdą techniką, na wszelkich znanych nośnikach, a także wielokrotne wprowadzanie do pamięci komputerów, sieci komputerowej, do baz danych, serwerów, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, c) rozpowszechnianie, w wersji pierwotnej lub zmodyfikowanej, we wszelkiego rodzaju materiałach, w szczególności o charakterze marketingowym lub informacyjnym, w każdy możliwy sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach telekomunikacyjnych, komputerowych, Internet, na profilach Organizatora na portalach społecznościowych, w trakcie prezentacji, konferencji, sympozjów lub szkoleń, na których Organizator występuje w charakterze organizatora lub uczestnika, poprzez nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, lub bezprzewodowej przez stację naziemną, lub za pomocą satelity, a także retransmisję i wykorzystanie w utworach multimedialnych. d) Organizator ma prawo wprowadzania uzasadnionych zmian na fotografiach w wizerunku Uczestnika (tzw. retusz zdjęć).
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Konkursu albo jego odwołania, zwłaszcza w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną i związanych z nią ograniczeniach, oraz siłą wyższą. O zmianach tych Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie. W przypadku odwołania Konkursu Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę opłat pomniejszonych o 20% kwoty netto i podatek VAT.
  2.Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp.z.o.o.
  3.Ustalenia regulaminu podlegają prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub doprecyzowania regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody uczestników, poza kwestią płatności, których zmiana będzie wymagała takiej zgody.